Title

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

Организатор на кампанията „Sale Wars“, наричан по-долу „Profitshare“, е Кънвършън Маркетинг ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Шейново № 18, ет. 1 с ЕИК 203168261 и ДДС № BG203168261, представлявано от Мариус Пахоми в качеството си на Управител.

2. СРОК НА КАМПАНИЯТА. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1. Кампанията „Sale Wars” се провежда на територията на Република България, онлайн, от 15 ноември 2021г. до 31 декември 2021 г. включително.

3. УЧАСТНИЦИ И УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

3.1. Кампанията „Sale Wars” е отворена за Афилиати на „Profitshare”, които са регистрирали поне 10 одобрени конверсии в периода 11 ноември 2020 г. до 1 ноември 2021 г.

3.2. В кампанията не могат да участват служители на Profitshare и/или спонсорите.

3.3. Участието в Кампанията не е обвързано със закупуването на какъвто и да е продукт.

4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

4.1 Кампанията е предмет на Общите условия за използване на афилиейт услугата на Profitshare, достъпни на https://bg.profitshare.com/terms .

4.2. . За да участва в Кампанията, всяко лице, което отговаря на условията в т.3, трябва да се регистрира на https://events.profitshare.bg/affiliate-game-2021/register с начало 15 ноември 2021 г. и да регистрира конверсии в периода 15 ноември 2021 г. – 31 декември 2021 г. за рекламодателите от посочените в тези условия категории, като по този начин е възможно да се спечелят наградите, предлагани от Profitshare.

4.3. Точките започват да се натрупват от момента на регистриране в Кампанията и ще бъдат публични на: https://events.profitshare.bg/affiliate-game-2021/leaderboard , считано от 15 ноември 2021 г.

4.4. Комисионните, от продажба или лийдове, които бъдат одобрени от Рекламодателите до 06 февруари 2022 г. включително, ще се считат за допустими. За всяка допустима конверсия за поне 5 лева (без ДДС) участниците ще получават 1 (една) точка в общото класиране. Афилиатите могат да рекламират всеки активен рекламодател в Profitshare по време на Кампанията.

4.5. В зависимост от общия брой одобрени конверсии, регистрирани в Profitshare между 11 ноември 2020г. - 1 ноември 2021 г., Афилиатите, които са регистрирани в Кампанията, ще попаднат в една от следните категории:

4.5.1. „Well Equipped”: всички Афилиати, които са регистрирали между 10 (десет) и 100 (сто) конверсии;

4.5.2. “High Tech”: всички Афилиати, които са регистрирали между 101 (сто и една) и 1000 (хиляда) конверсии;

4.5.3. “From the Future”: всички Афилиати, които са регистрирали над 1001 (хиляда и една) конверсии.

4.6 Афилиатите могат да отпаднат от Кампанията в следните случаи:

4.6.1. Well Equipped: Ако не регистрира конверсии 10 (десет) последователни дни по време на Кампанията, които трябва да бъдат одобрени в срокa, посочен в т.4.4 от настоящия Правилник, или не регистрира минимум 3 (три) одобрени конверсии от поне 3 (три) различни рекламодатели по време на Кампания.

4.6.2. High Tech: Ако не регистрира конверсии 5 (пет) последователни дни по време на Кампанията, които трябва да бъдат одобрени в срокa, посочен в т.4.4 от настоящия Правилник, или ако не регистрира минимум 5 (пет) одобрени конверсии от поне 5 (пет) различни рекламодатели през цялата Кампания.

4.6.3. From the Future: Ако не регистрира конверсии в продължение на 3 (три) последователни дни по време на кампанията, които трябва да бъдат одобрени в срокa, посочен в т.4.4 от настоящия Правилник, или ако не регистрира поне 7 (седем) одобрени конверсии от поне 7 (седем) различни рекламодатели през цялата Кампания.

4.7. Победителите на наградите, предлагани от Profitshare, ще бъдат определени чрез класиране в низходящ ред на броя спечелени точки, регистрирани по време на Кампанията, като се започне от момента на регистрация в Кампанията. В зависимост от класирането на Афилиатите, ще бъдат определени победителите и те ще спечелят наградите, свързани с полученото място.

4.8. Умножаване на точките, спечелени по време на Кампанията:

4.8.1. В началото на Кампанията Profitshare ще публикува в платформата списък с Рекламодатели, наречени „Power Рекламодатели“, чиито одобрени конверсии ще носят на Афилиата допълнителни точки:
 • Fashion Days – 8 точки за всяка конверсия;
 • The Body Shop – 4 точки за всяка конверсия;
 • Timer.bg – 4 точки за всяка конверсия;

4.8.2. Когато се присъединят към Кампанията, Афилиатите ще могат да изберат „Суперсила“, която ще удвои броя на точките им от одобрените конверсии, както е изброено по-долу:
 • The Free Time Killer: удвоява броя на точките, спечелени за всяка одобрена конверсия от следните категории: Спорт, Бебета, деца и играчки, Здраве и лична грижа;
 • The Shape Shifter: Спорт, Бебета, деца и играчки, Здраве и лична грижа: Дом и градина, Книги, музика и филми;
 • The Cyborg Queen: удвоява броя на точките, спечелени за всяка одобрена конверсия от следните категории: Retail (с изключение на eMAG), IT&C, Принтери и консумативи;
 • The Techno Broker: удвоява броя на точките, спечелени за всяка одобрена конверсия от следните категории: Услуги ;
 • The Hypnotizer: удвоява броя на точките, спечелени за всяка одобрена конверсия от следните категории: Мода, Козметика, Подаръци, Аксесоари.
Суперсилата може да бъде избрана от страницата https://events.profitshare.bg/affiliate-game-2021/register само веднъж по време на Кампанията и не може да бъде променяна по-късн.

4.9 Profitshare си запазва правото да въвежда нови начини за печелене на точки в Кампанията по всяко време, при условие, че те бъдат предварително комуникирани публично на страницата https://events.profitshare.bg/affiliate-game-2021/overview.

4.10 С участието си в кампанията Афилиатите дават изричното си съгласие за използването на личните им данни и снимки за рекламни цели.

5. НАГРАДИ

5.1. Наградите от Кампанията ще бъдат присъдени на Афилиатите, регистрирани в Кампанията и класирали се на 1-во, 2-ро, 3-то място, в зависимост от броя на спечелените точки, и получени в афилиейт акаунта им в Profitshare, в BGN, по фиксирания обменен курс на БНБ.
В категорията Well Equipped:
 • 1-во място: 500 (петстотин) EUR;
 • 2-ро място: 300 (триста) EUR;
 • 3 то място: 200 (двеста) EUR.
В категорията High Tech:
 • 1-во място: 1000 (хиляда) EUR;
 • 2-ро място: 500 (петстотин) EUR.
В категорията From the Future
 • 1-во място: 1.500 (хиляда и петстотин) EUR.

5.2. Също така, за най-голямото увеличение на продажбите на eMAG.bg в абсолютна стойност по време на Кампанията в сравнение със същия период на миналата година, ще се присъдят следните награди под формата на бонус в афилиейт акаунта в Profitshare, в BGN, по фиксирания обменен курс на еврото спрямо лева, както следва:
 • From the Future: 1500 (хиляда и петстотин) EUR;
 • High Tech: 1000 (хиляда) EUR;
 • Well Equipped: 500 (петстотин) EUR

5.3. Общата стойност на наградите е 7.000 EUR.

5.4. Наградите от кампанията не подлежат на прехвърляне.

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

6.1. Победителите ще бъдат определени на 7 февруари 2022 г. В случай на равенство, Афилиатите ще бъдат изтеглени след изчисляване на общия брой одобрени комисиони, свързани с конверсии от продажби (cost-per-sale), регистрирани през 2021 г., съответно Афилиатът с повече одобрени комисиони, регистрирани извън Кампанията, ще бъде определен за победител.

6.2. Profitshare си запазва правото да не номинира за победител Афилиат, който е регистрирал съответните конверсии, в нарушение на Общите условия на афилиейт мрежата „Profitshare”, публикувани на: https://bg.profitshare.com/terms или тези на Рекламодателите, публикувани в Платформата.

7. ДАНЪЦИ

7.1. При плащането на наградите, Profitshare удържа всички данъци, за които е налице негово задължение за удържане в съответствие с приложимото законодателство.

7.2. Profitshare не носи отговорност за плащането на други данъци, мита, финансови задължения, свързани с предлаганите награди, които съгласно приложимото законодателство следва да бъдат декларирани и/или внесени от получателя на дохода.

8. ПРАВИЛНИК НА КАМПАНИЯТА

8.1. Правилникът за участие/провеждане на Кампанията е на разположение на всеки кандидат (и/или участник) безплатно на: https://events.profitshare.bg/affiliate-game-2021/rules , както и в централата на Profitshare.

9. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

9.1. Форсмажорнo обстоятелствo e всяко събитие, което не може да бъде предвидено, контролирано или предотвратено от Profitshare, включително невъзможността на Profitshare, по причини извън неговия контрол и чието настъпване прави последния неспособен да изпълни задълженията си по регламента.

9.2. Ако възникне форсмажорно обстоятелство, което възпрепятства и/или забавя изцяло или частично изпълнението на регулацията или провеждането на Кампанията, Profitshare ще бъде освободен от отговорност по отношение на изпълнението на своите задължения през периода, в който изпълнението е възпрепятствано или забавено съгласно разпоредбите на чл. 306 от българския Търговски закон.

9.3. Ако Profitshare се позове на форсмажорни обстоятелства, той е задължен да уведоми участниците в Кампанията за появата им в рамките на 5 работни дни от момента на възникването на форсмажорните обстоятелства.

9.4. Всички форсмажорни обстоятелства ще бъдат обявени на интернет страницата: https://bg.profitshare.com/ .

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

10.1. Настоящата Кампания може да бъде прекратена в случай на форсмажорно обстоятелство и/или в случай на невъзможност на Profitshare, по независещи от него причини, да я продължи, и/или в случай на промяна на законовата рамка, така че организацията и провеждането на кампанията изисква увеличаване на отпуснатия бюджет за този проект, или прави невъзможно провеждането на Кампанията.

11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1. участието си в тази Кампания участниците се съгласяват, че техните лични данни ще бъдат обработвани за целта и продължителността на организацията и провеждането на Кампанията “Sale Wars”.

11.2. Участникът в Кампанията като субект на данни има, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни, следните права: право на достъп , право на поправка, право на изтриване, право на ограничаване, право на преносимост на данни, право на възражение и право на отправяне на жалба до Националния орган за защита на личните данни: (на адрес: “Комисия за защита на личните данни”, България, гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон: 02/91-53-519, имейл адрес: kzld@cpdp.bg ). За всякаква информация или искания за упражняване на правата си относно обработката на лични данни, можете да се свържете с нас чрез:
 • • изпращане на имейл до: data.protection@conversion.bg
 • • или чрез изпращане на заявка по куриер/поща до: гр. София, ул. Шейново 18 – с упоменаване на вниманието на служителя по защита на личните данни.

12. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

12.1. Настоящият Правилник е в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на потребителите относно продаването на продукти и услуги на пазара и Закона за защита на личните данни предвид защитата на потребители от обработване на личните им данни и свободното им разпространение.

13. СПОРОВЕ

13.1. В случай на спор относно валидността на регистрацията, решението на комисията, назначена от Profitshare, е окончателно.

13.2. С участието си в тази Кампания участниците се съгласяват да спазват всички разпоредби, срокове и условия на настоящия Правилник.

13.3. Всички спорове, възникнали между Profitshare и участниците в Кампанията ще се решават по взаимно съгласие, а ако това не е възможно, споровете ще се решават от съдилищата в гр. София.

13.4. Profitshare си запазва правото да променя датите и продължителността на Кампанията, като това ще бъде обявено публично чрез уебсайта https://bg.profitshare.com/ .

14. ОБЖАЛВАНИЯ

14.1. Участниците в Кампанията могат да подават жалби в писмена форма във връзка с неспазването на този Правилник, като трябва да бъде подадена в централата на Profitshare най-късно до 48 (четиридесет и осем) часа от обявяването на имената на победителите. Всяка жалба, подадена след изтичане на този срок, ще се счита за недопустима. Предвиден е срок от 15 (петнадесет) календарни дни за разрешаване на евентуални жалби, както е посочено по-горе.

15. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

15.1. В случай на опит или измамa над системата, злоупотреба или действия от всякакво естество, насочени срещу Profitshare, същият си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за отстраняване на възникналата ситуация и подвеждането под отговорност в рамките на закона на виновните, включително, но не само, да дисквалифицира участниците в Кампанията.

15.2. Profitshare не поема отговорност за всеки факт, който прави невъзможно валидирането на победител, поради промяна на имейл адреса на участника или неполучаването, непрочитането на кореспонденцията от негова страна и др. Profitshare ще предприеме всички необходими мерки за провеждане на Кампанията в нормални условия, както са представени, но няма да поема отговорност за недоволство, оплаквания на участниците, които не адресират нарушения на действащата правна рамка.

15.3. Profitshare не поема никаква отговорност, ако обявени и валидирани победители не се възползват от предоставената от Profitshare награда, поради независещи от него причини както и за действията и/или бездействията на победителите.

15.4. Profitshare си запазва правото да променя настоящия Правилник по време на Кампанията, при условие, че всички промени бъдат известни на участниците и обществеността.

Sponsored by: