ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА

Ние играем честно. Играй честно и ти.

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

1.1. Организаторът на кампанията „Лигата на афилиатите“, наричана за краткост „Кампанията“, е Кънвършън Маркетинг ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Шейново № 18, ет. 1 с ЕИК 203168261 и ДДС № BG203168261, администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни под номер: 412670, представлявано от Мариус Пахоми в качеството си на Управител.

2. СРОК НА КАМПАНИЯТА. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1. Кампанията „Лигата на афилиатите“, се провежда на територията на Република България от 17 ноември 2020г. до 28 декември 2020 г. включително.

3. УЧАСТНИЦИ И УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

3.1. В кампанията мога да участват както физически, така и юридически лица, регистрирани в афилиейт маркетинг платформата „Profitshare” с активен афилиейт акаунт и които имат поне 10 одобрени конверсии в периода 17 ноември 2019 г. до 1 ноември 2020 г.

3.2. Участниците трябва да са навършили 18 години, в случай на физически лица.

3.3. В кампанията не могат да участват служители на Организатора.

3.4. Участието в Кампанията не е обвързано със закупуването на даден продукт.

4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

4.1 За да участва в Кампанията, всяко лице, което отговаря на условията в т.3., трябва да се регистрира на https://events.profitshare.bg/affiliate-league-2020/register с начало 17 ноември 2020 г. и да регистрира конверсии в периода 17 ноември 2020 г. – 28 декември 2020г. за рекламодателите от посочените в тези условия категории, като по този начин е възможно да се спечелят наградите, предлагани от Организатора.

4.2.Комисионните, от продажба или лийдове, които бъдат одобрени от Рекламодателите до 30 януари 2020 г. включително, ще се считат за допустими. За всеки лев от допустима комисиона афилиатите ще получат 1 (една) точка в общото класиране. По време на цялата кампания Афилиатите могат да рекламират всеки активен рекламодател в следните категории:
 • Спорт; Бебета, деца и играчки; Здраве и лична грижа
 • Дом и градина;Книги, музика и филми
 • Мода; Козметика; Подаръци; Аксесоари
 • Кешбек; Услуги
 • Retail (с изключение на eMAG); IT&C; Принтери и консумативи

4.3. Афилиатите ще могат да се регистрират в кампанията в зависимост от общия брой одобрени конверсии, регистрирани в Profitshare до 1 ноември 2020 г.

4.3.1. Newcomers: всички Афилиати, които са регистрирали между 10 (десет) и 100 (сто) конверсии между 17 ноември 2019 г. - 1 ноември 2020 г., ще участват в кампанията в групата " Newcomers ".

4.3.2. Influencers: всички Афилиати, които са регистрирали между 101 (сто и една) и 1000 (хиляда) конверсии между 17 ноември 2019 г. - 1 ноември 2020 г., ще участват в Кампанията в групата „Influencers“.

4.3.3. Legends: всички Афилиати, които са регистрирали над 1001 (хиляда и една) конверсии между 17 ноември 2019 г. - 1 ноември 2020 г., ще участват в кампанията в групата „Legends“.

4.3.4. В Кампанията може да се регистрира участник само с един Афилиейт акаунт, в противен случай ще бъде елиминиран.

4.4 Афилиатите могат да отпаднат от Кампанията в следните случаи:

4.4.1. Newcomers: Ако не регистрира одобрени конверсии 5 (пет) последователни дни по време на Кампанията или не регистрира минимум 3 (три) одобрени конверсии от поне 3 (три) различни рекламодатели в цялата Кампания.

4.4.2. Influencers: Ако не регистрира одобрени конверсии 3 (три) последователни дни или не регистрира поне 5 (пет) одобрени конверсии от поне 5 (пет) различни рекламодатели в цялата Кампания.

4.4.3. Legends: Ако не регистрира никакви одобрени конверсии за 1 (един) ден или не регистрира поне 10 (десет) одобрени конверсии от поне 10 (десет) различни рекламодатели в цялата Кампания

4.4.4. Изчисляването на критериите за елиминиране ще започне от 20 ноември 2020 г.

4.5. Победителите ще бъдат определени чрез класиране в низходящ ред въз основа на броя спечелени точки, регистрирани по време на Кампанията. В зависимост от класирането на Афилиатите, ще бъдат определени победителите и ще спечелят наградите, предлагани от Организатора, свързани с полученото място.

4.6. Точките, които могат да се спечелят по време на Кампанията, се калкулират по следния начин::

4.6.1. В началото на Кампанията Организаторът ще публикува в платформата "Profitshare" списък с Рекламодатели, наречени „Power Рекламодатели“, чиито одобрени конверсии ще носят на Афилиата допълнителни точки, умножавайки спечелените точки съответно по 2 или 3. За да избегне всякакво съмнение, Организаторът ще публикува на страницата на Кампанията търговското наименование на Power Рекламодателите, както и точките, които могат да бъдат спечелени за одобрените от тях Конверсии.

4.6.2 Афилиатите могат да изберат да удвоят точките, спечелени за одобрените конверсии, като изберат категория рекламодател, наречена „Суперсила“ в Кампанията. Суперсилата може да бъде избрана от страницата https://events.profitshare.bg/affiliate-league-2020/register от 16 ноември. Точките не се удвояват със задна дата.
 • The talker: удвоява броя точки, спечелени за всяка одобрена конверсия от следните категории: Retail, IT&C, Принтери и консумативи (с изключение на eMAG)
 • The driver: удвоява броя точки, спечелени за всяка одобрена конверсия от следните категории: Спорт, Бебета, деца и играчки, Здраве и лична грижа;
 • The showstopper: удвоява броя точки, спечелени за всяка одобрена конверсия от следните категории: Мода, Козметика, Подаръци, Аксесоари.
 • The walker: удвоява броя точки, спечелени за всяка одобрена конверсия от следните категории: Кешбек, Услуги.
 • The entertainer: удвоява броя точки, спечелени за всяка одобрена конверсия от следните категории: Дом и градина, Книги, музика, филми. .
Всички точки, съгласно представената по-горе схема, ще се натрупват в акаунта на Афилиата, участващ в Кампанията, от момента, в който Афилиатът се е регистрирал в Кампанията до края на Кампанията и ще бъдат публични по време на цялата Кампания на адрес: https://events.profitshare.bg/affiliate-league-2020/leaderboard от 18 ноември 2020 г.

4.7 Организаторът си запазва правото да въведе нови начини за печелене на точки в Кампанията по всяко време, при условие че те ще бъдат предварително комуникирани публично на страницата https://events.profitshare.bg/affiliate-league2020/mission_control

4.8. С участието си в кампанията, Афилиатите дават изричното си съгласие за използването на личните им данни и снимки за рекламни цели.

5. НАГРАДИ

5.1. Наградите в Кампанията ще бъдат присъдени на Афилиатите, регистрирани в Кампанията и класирали се на 1, 2, 3 място, в зависимост от броя на спечелените точки, и ще бъдат преведени по асоциираната им сметка в Profitshare, в BGN, по фиксирания обменен курс на БНБ.
В категорията “Newcomers”:
 • 1-во място: 500 (петстотин) EUR;
 • 2-ро място: 300 (триста) EUR;
 • 30-ро място: 200 (двеста) EUR.
В категорията „Influencers“:
 • 1-во място: 1000 (хиляда) EUR;
 • 2-ро място: 500 (петстотин) EUR.
В категорията “Legends”
 • 1-во място: 1500 (хиляда и петстотин) EUR.

5.2. Също така, за най-големия ръст в стойността на продажбите на eMAG.bg по време на Кампанията в сравнение със същия период на миналата година, ще се присъдят следните награди под формата на бонус, и преведени по асоциираната сметка на печелившите в Profitshare, в BGN, по фиксирания обменен курс на еврото спрямо лева, както следва:
 • Legends: 1500 (хиляда и петстотин) евро;
 • Influencers: 1000 (хиляда) евро;
 • Newcomers: 500 (петстотин) евро

5.3. Общата стойност на наградите е до 7 000 EUR.

5.4. Наградите на кампанията не могат да се прехвърлят.

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

6.1. Победителите ще бъдат определени на 5 февруари 2020 г. В случай на равенство, за определяне на печелившия ще бъдат изчислени общия брой одобрени комисиони, свързани с CPS конверсии, регистрирани през 2020 г., съответно Афилиатът с най-много комисиони, регистрирани извън Кампанията ще бъде определен за победител.

6.2. Организаторът си запазва правото да не номинира за победител, афилиат, който е регистрирал съответните конверсии, без да спазва правилата на афилиейт мрежата, публикувани на: https://profitshare.bg/terms или тези на Рекламодателите.

7. ДАНЪЦИ

7.1. При плащането на наградите, Организаторът удържа всички данъци, за които е налице негово задължение за удържане в съответствие с приложимото законодателство.

7.2. Организаторът не е отговорен за плащането на други данъци или финансови задължения, свързани с предлаганите награди, които съгласно приложимото законодателство следва да бъдат декларирани и/или внесени от получателя на дохода.

8. ПРАВИЛНИК НА КАМПАНИЯТА

8.1. Настоящият правилник за участие/провеждане на Кампанията е на разположение за всеки участник безплатно на https://events.profitshare.bg/regulament.pdf, както и в централата на Организатора.

9. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

9.1. Форсмажорните обстоятелства представляват всяко едно събитие, което не може да бъде предвидено, контролирано или предотвратено от Организатора и чието настъпване го поставя в невъзможност да изпълни свое задължение във връзка с настоящата Кампания.

9.2. Ако възникне форсмажорно обстоятелство, което възпрепятства и/или забавя изцяло или частично провеждането на Кампанията, Организаторът няма да носи отговорност за неизпълнение на своите задължения през периода, през който изпълнението е възпрепятствано или забавено съгласно разпоредбите на чл. 306 от българския Търговски закон.

9.3. Ако Организаторът се позове на форсмажорни обстоятелства, той е задължен да уведоми участниците в Кампанията за появата им в рамките на 5 работни дни от момента на възникването на форсмажорните обстоятелства.

9.4. Всички форсмажорни обстоятелства ще бъдат обявени на интернет страницата www.profitshare.bg.

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

10.1. Настоящата Кампания може да бъде прекратена в случай на възникване на събитие, което представлява форсмажорно обстоятелство и/или в случай на невъзможност от страна на Организатора, поради други независещи от него причини, да я продължи и/или в случай на промяна на законовата рамка, така че организацията и продължението на кампанията изисква увеличаване на отпуснатия бюджет за този проект или прави невъзможно провеждането на Кампанията.

12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

12.1. Участието в тази Кампания потвърждава безусловното съгласие от страна на всеки участник, че личните му данни могат да бъдат разкрити публично и да бъдат използвани от Организатора за целите на тази Кампания, включително публикуването на данни, изисквани от закона в случай на възлагане и т.н.

12.3. Организаторът може да публикува информация относно имената на победителите на настоящата Кампания, както и всякакви други данни, които сметне за нужни.

12.4. На участниците в Кампанията са им гарантирани правата, предвидени в българския Закон за защита на личните данни относно защита на лицата по отношение на обработка на личните данни и свободното движение на тези данни, закон, който дава на въпросните лица правото на информиране, правото на достъп до данни и правото на възражение.

12.5. Ако участниците не поискат в писмена форма нещо различно, те се съгласяват със събирането и използването на личните данни от страна на Организатора по начина, описан в предишния параграф.

12.6. Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за използване на личните им данни или за получаване на всякаква кореспонденция чрез искане, направено в писмена форма и изпратено на адреса на Организатора.

13. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

13.1. Настоящият Правилник е в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на потребителите относно продаването на продукти и услуги на пазара и Закона за защита на личните данни предвид защитата на потребители от обработване на личните им данни и свободното им разпространение.

14. СПОРОВЕ

14.1. В случай на какъвто и да е спор по повод провеждането на Кампанията, решението на комисията, назначена от Организатора да разреши въпросния спор, е окончателно.

14.2. С участието си в тази Кампания, участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби и условия на настоящия Правилник.

14.3. Евентуалните спорове, възникнали между Организатора и участниците в Кампанията ще се решават в духа на разбирателството, а ако това не е възможно, споровете ще се решават от компетентните съдилища в гр. София.

14.4. Организаторът си запазва правото да промени данните и срока на Кампанията, но трябва да обяви публично това, както на Интернет страницата www.profitshare.bg, така и чрез афиширане в централата си.

15. ОБЖАЛВАНИЯ

15.1. Участниците в Кампанията могат да подават жалби в писмена форма във връзка с провеждането на Кампанията, като трябва да бъде подадена в централата на Организатора най-късно до 48 часа от обявяването на имената на победителите. Всяка жалба, подадена след изтичане на този срок, ще се счита за недопустима. Организаторът ще разгледа и вземе решение по подадена жалба в срок от 15 (петнадесет) календарни дни от получаването на жалбата.

16. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

16.1. В случай на опити за измами над системата, злоупотреба или действия от всякакво естество за засягане на имиджа на Организатора, същият си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за отстраняване на възникналата ситуация и подвеждането под отговорност в рамките на закона на виновните, включително, но не само, с дисквалифицирането на участници в Кампа.

16.2. Организаторът не поема отговорност за нито едно свое действие, предизвикващо невъзможност за избиране на печеливш в Кампанията, поради промяна на имейл адреса на участника или неполучаването, непрочитането на кореспонденцията от негова страна и др. Организаторът ще вземе всички нужни мерки за провеждане на Кампанията в нормални условия, но не поема отговорност за евентуални жалби или оплаквания на участниците, които нямат общо с неспазването на действащата законова рамка.

16.3. Организаторът не поема отговорност по никакъв начин за случаи, в които обявени и индивидуализирани победители не се възползват от предоставената от Организатора награда поради независещи от него причини както и от действията на победителите.

16.4. Организаторът си запазва правото да промени настоящия Правилник по време на Кампанията, а участниците ще бъдат запознати с евентуалните промени.